چگونگی قبولی در آزمون عملی موتور سواری

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

چگونگی قبولی در آزمون عملی موتور سواری

با کم ترین سرعت حرکت کنید :

سعی کنید هرگز سرعتتان را به صورت ناگهانی افزایش ندهید و با سرعتی آرام به طوری که تعادل خود را بتوانید حفظ کنید به راه ادامه دهید .

حفظ تعادل در هنگام موتور سواری :

یکی از اصول مهم برای حفظ تعادل تکان ندادن بدن خود و فقط چرخاندن فرمان موتور سیکلت است . پس برای تغییر جهت سعی کنید فقط از دستان خود و نه بدن ، استفاده کنید .

بصورت ناگهانی ترمز نگیرید :

با ترمز ناگهانی در سرعت بالا تعادلتان به هم میخورد و احتمال به زمین خوردن در این شرایط بسیار بالاست پس جدا از ترمز ناگهانی خودداری کنید .

ارتباط گاز و کلاچ در هنگام موتور سواری :

با نگرفتن کلاچ و گاز دادن همزمان باعث میشود که موتور سرعت زیادی بگیرد .

بالعکس مورد بالا یعنی گرفتن کلاچ و گاز دادن باعث میشود موتور به سختی حرکت کند

در صورتی که کلاچ بگیرید و گاز دهید هیچ حرکتی نخواهید داشت

برای خاموش نشدن موتور باید در هنگام رها کردن کلاچ کمی گاز دهیم

نکاتی در رابطه با گردش دایره ای با موتور :

اگر سرعت تان در حال گردش کم شود ممکن است هول شوید و مجبور شوید بیشتر گاز دهید که در نتیجه موتورتان شتاب می گیرد و ممکن است زمین بخورید به همین دلیل بهتر است با سرعت حداقلی به مسیر خود ادامه دهید ..

سعی کنید مرتب با گاز و کلاچ بازی کنید و زیاد ترمز نگیرید .

در پایان بهتر است قبل از آزمون عملی با موتورهای متفاوتی موتورسواری کنید چون کنترل و حرکت با موتورهای مختلف ، متفاوت است .

.
منابع:

.https://www.aparat.com
.http://www.drdriving.ir

چگونگی قبولی در آزمون عملی موتور سواری
top