گل آسترانتیا ستاره گون (نگهداری + پرورش)

گل آسترانتیا ستاره گون (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

گل آسترانتیا ستاره گون (نگهداری + پرورش)

خاک مناسب:

مخلوط خاک لومی به همراه خاکبرگ و زهکشی مناسب

زمان گلدهی:

اوایل بهار تا اوایل پاییز

آبیاری:

خاک مرطوب

روش تکثیر گل آسترانتیا یا ستاره گون:

این گیاه با تقسیم بوته و کاشت بذر تکثیر می یابد. اوایل بهار یا در پاییز که دمای هوا هنوز خنک می باشد می توان تقسیم بوته را انجام داد.

نکات پرورشی گل آسترانتیا یا ستاره گون:

برگ ها و گل ها بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند؛ گیاهی کم شاخه و در بعضی موارد بدون شاخه است؛ در طراحی فضای سبز به عنوان گیاهی ابزی نیز می توان از آن استفاده نمود؛ گیاهی خزان کننده است؛ رشد متوسط با ظاهری عمودی دارد؛ می توان از آن به عنوان گل شاخه بریده نیز استفاده نمود؛ کشت انبوه آن فضای زیبایی را به وجود می آورد.

.
منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

گل آسترانتیا ستاره گون (نگهداری + پرورش)
top