گل ابری نقره ای (نگهداری + پرورش)

گل ابری نقره ای (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

گل ابری نقره ای (نگهداری + پرورش)

این جنس دارای گونه های مختلف یکساله نیمه مقاوم، مقاوم، دو ساله و چندساله مقاوم است. همین طور شامل درختان و درختچه های همیشه سبز می باشد. که بیشتر آن ها گل های زرد دارند.

گلدهی

از اواسط بهار تا اواسط تابستان گلدهی دارند. گل آن ها اهمیت زینتی ندارد.

نیازها

نیاز به شرایط آفتابی دارد ولی قادر است سایه را تحمل کند. در مقابل شرایط قلیایی و نمک بسیار مقاوم است. حذف غمچه های گل پیش از باز شدن، به تولید برگ های خاکستری جوان کمک می کند.

افزایش

با بذر یا تقسیم بوته زیاد می شود. برای رقم های یک ساله و یا وقتی بخواهیم گیاه چندساله را به صورت یک ساله بکاریم، بذر در بهمن یا اسفند در دمای ۱۵ –۱۶ درجه سانتی گراد کاشته می شود و پس از مقاوم سازی نشاء، در اردیبهشت به باغچه منتقل می شود. می توان بذر این گیاه را در اوایل پائیز در شاسی سرد کاشته و پس از یک مرتبه جابجایی در اواخر پائیز یا اوایل زمستان آن را در طی زمستان از سرما حفظ کرده و در بهار به زمین اصلی منتقل کرد. در چندساله ها افزون بر بذرکاری که ممکن است در شهریور انجام شود، در اسفند یا بهار می توان بوته را خارج و آن را تقسیم، و دوباره کشت کرد.

توصیه ی طراحی:

این گیاه به دلیل رنگ خاص خود در طراحی فضای سبز کاربرد زیادی دارد زیرا به کار بردن رنگ خنثی تا گرم این گل در تضاد با گلهایی مثل آلترنانترا از نظر رنگ یا فلفل زینتی برگ سیاه، یا رونده هایی مثل آلیسوم مقایسه جالبی را به وجود می آورد همچنین در حاشیه بندی ها بجای شمشاد یا ترون می توان استفاده کرد!!منبع: سایت باغ شیشه ای

.
منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

گل ابری نقره ای (نگهداری + پرورش)
top