گیاه آکوروس (نگهداری + پرورش)

گیاه آکوروس (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

گیاه آکوروس (نگهداری + پرورش)

گیاه چند ساله همیشه سبز و از گروه گیاهان آبزی است که در عمق کم آب یا خاک های خیس نزدیک برکه ها رشد می کند ، دارای برگ های باریک چمن مانند و خشن است که به رنگ سبز یا ابلق دیده می شود ، گل های متمایل به رنگ سبز آن به صورت سنبله در تابستان تولید می شود ، ارتفاع آن حدود ۱۰

تا ۲۰ سانتی متر است

در مقابل سرما مقاوم تا نیمه مقاوم است ، نیاز به یک محل باز و افتابی دارد و همان طور که اشاره شده نیاز به آب فراوان دارد ، در پاییز باید برگ های زرد شده گیاه حذف شوند و پس از سه تا چهار سال ، لازم است در بهار توده گیاه را از خاک خارج و آن را تقسیم کرد

گیاه چندساله همیشه سبز و از گروه گیاهان آبزی است که در عمق کم آب یا خاک های خسی نزدیک برکه ها رشد میکند.دارای برگ های باریک چمن مانند و خشن است که به رنگ سبز یا ابلق دیده میشود.گل های متمایل به رنگ سبز آن به صورت سنبله در تابستان تولید میشود.ارتفاع آن حدود ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر است.

مراقبت:

نیازها:

در مقابل سرما مقاوم تا نیمه مقاوم است.نیاز به یک محل باز و آفتابی دارد و همان طور که اشاره شد نیاز به آب فراوان دارد.در پائیز باید برگ های زرد شده گیاه حذف شوند و پس از سه تا چهار سال،لازم است در بهار توده گیاه را از خاک خارج و آن را تقسیم کرد.

افزایش:

از طریق تقسیم بوته به راحتی قابل افزایش است

.

منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

گیاه آکوروس (نگهداری + پرورش)
top