گل آمارانتوس (نگهداری + پرورش)

گل آمارانتوس (نگهداری + پرورش)

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

گل آمارانتوس (نگهداری + پرورش)

منشأ آن نواحی گرمسیری است. گل آذین گاهی ایستاده ولی در بیشتر گونه ها حالت آویزان دارد. در برخی از گونه های آن گل های کوچک و به هم فشرده در محل گره ها وجود دارد. اکثر رقم های آن برگ های رنگی دارند که یک رنگ، دو رنگ و سه رنگ می باشد که افزون بر رنگ سبز داری رنگ دیگری نیز هستند. اگر به صورت تک بوته و درون چمن کاشته شود، به دلیل داشتن برگ های رنگین منظره جالبی به وجود می آورد.

گلدهی

مدت گلدهی آن طولانی است و از اواخر بهار تا پائیز گل می دهد. مشابه تاج خروس می توان از آن برای دسته گل خشک در طول زمستان استفاده کرد.

نیازها

به خشکی مقاوم بوده وگرما را خوب تحمل می کند. در محل آفتابی باید کشت شود.

افزایش

از طریق کاشت بذر افزایش می یابد. بذر باید در گلخانه گرم برای انتقال بعدی و یا در هوای آزاد پس از رفع خطر یخبندان کشت شود. اغلب بذر آن خود کشت است. یعنی مانند تاج خروس با ریزش بذر آن روی زمین در سال های بعد سبز می شود.

.

منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

گل آمارانتوس (نگهداری + پرورش)