• شرح مطلب
  • سایر مطالب

⇠ شایسته است در هنگام خرید نان، از دست زدن به میز و نان مردم و یا گذاشتن وسایل خود بر روی میز نانوایی خوداری فرمائید، رعایت بهداشت میز نانوایی وظیفه همه مشتریان و پرسنل محترم نانوایی است، پس همکاری نمائید.

⇠ از روزنامه برای بسته بندی و حمل مواد غذایی بخصوص نان استفاده نکنید.

⇠ برای جلوگیری از بیات شدن نان آن را در ظروف دربسته و در فریزر نگهداری کنید.

⇠ حتی الامکان نان را به مقدار نیاز روزانه خریداری کنید. در صورت خرید نان به تعداد زیاد، برای جلوگیری از بیات شدن در بسته های مصرف بسته بندی و در فریزر نگهداری کنید.

.

• فروشندگان باید:

⇠ لباس تمیز داشته باشند.

⇠ کارت بهداشتی داشته باشند.

⇠ زخم و جراحت روی صورت و دست نداشته باشند.

.

منابع:
.http://moasherat.blog.ir

نکات خرید نان