• شرح مطلب
  • سایر مطالب

برگشت چک

زمانی که بانک از نقد کردن چک خودداری می‌کند می‌تواند برگه‌ای را تحت عنوان برگشت چک در اختیار صاحب چک قرار دهد. از آن پس حساب جاری شخص صادرکننده چک به عنوان حساب جاری درگیر شناخته می‌شود و اگر طی ده روز اثر این درگیری رفع نشود، آنگاه آمار حساب جاری درگیر در سیستم‌های بانک مرکزی به عنوان شخص بدحساب درج می‌شود و بانک‌ها از گشایش هرگونه حساب و ارائه دسته چک جدید خودداری خواهند کرد.

.

دلایل برگشت چک

خط‌خوردگی در متن چک: هرگونه خط‌خوردگی در متن چک می‌تواند باعث برگشت خوردن چک به دلیل خط خوردگی گردد. البته برخی از بانک‌ها به دلیل خط خوردگی از برگشت زدن چک خودداری می‌کنند اما مطابق قانون باید چک را برگشت بزنند.

نقص امضا و یا عدم همخوانی امضا: هرگونه عدم همخوانی امضای صادرکننده چک و امضای مندرج در بانک می‌تواند باعث برگشت خوردن چک شود البته در این مورد هم برخی از بانک‌ها از اجرای قانون سرپیچی می‌کنند.

کسری موجودی: هرگونه کسری موجودی می‌تواند باعث برگشت خوردن چک شود البته این نکته اهمیت دارد که شخص آورنده چک می‌تواند مطابق قانون نسبت به دریافت تتمه حساب اقدام و بابت مابقی آن از بانک برگه برگشت چک دریافت کند هرچند در این مورد هم متأسفانه شاهد هستیم که برخی بانک‌ها به قانون عمل نمی‌کنند و مبلغ تتمه حساب را در اختیار آورنده چک قرار نمی‌دهند.

برگشت چک

روش‌های پیگیری چک وصول نشده

روش شکایت کیفری: در این روش امضا کننده چک، جرم مرتکب شده است و باید به زندان بیفند، برای استفاده از این روش باید به دادگاه‌های عمومی مراجعه کرد. در موارد خاص ذیل می‌توان علیه صادرکننده چک برگشت خورده اقدام کیفری کرد.

نقص امضا از عمد: به شرط اثبات موضوع

کسری وجه در حالتی که چک مدت‌دار نباشد: در حالت چک مدت‌دار و اثبات این موضوع توسط صادرکننده چک امکان شکایت کیفری وجود ندارد.
روش شکایت حقوقی: در این روش صرفا اثبات میزان بدهی شخص صادرکننده چک صورت می‌گیرد و دادگاه یا اداره ثبت می‌تواند در صورت عدم تأمین وجه بدهی توسط صادرکننده چک از اموال ایشان توقیف و در اختیار شخص طلبکار قرار دهد. اما حکم زندان در شکایت حقوقی در شرایط خاصی صادر می شود. برای شکایت حقوقی شخص می‌تواند به اداره ثبت (در صورتی که از صادرکننده چک اموالی شناسایی کرده است) و یا دادگاه عمومی مراجعه کند.
.
منابع:
.https://www.fekrezemestoon.ir

برگشت چک
top