مالکی که مجاز به اجاره ملک خود نیست

مالکی که مجاز به اجاره ملک خود نیست

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

مالکی که اجازه ندارد ملک خود را اجاره دهد ، مستاجر را با خطر و ضرر مالی روبه رو می کند.

این موضوع  در چه مواقعی روی می دهد؟

⇠ کسی که هم اهلیت دارد وهم مالک عین ومنفعت است ، می تواند ملک خود را اجاره دهد. اما  این شخص با وجود داشتن این صلاحیت ها ممکن است به دلایلی اجازه نداشته باشد ملک خود را اجاره دهد.

مالکی که مجاز به اجاره ملک خود نیست

⇠ مانند هنگامی که طی قراردادی انتقال منافع را ازخود سلب کرده باشد یا مانند برخی قراردادهای رهنی یا  قراردادهای اجاره زمین های اوقافی که بدون اجازه سازمان اوقاف حق واگذاری وجود ندارد.

⇠ در پاره ای موارد مالک به طور قانونی مجاز به انتقال منافع نیست . مثل املاک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 که طبق این قانون مستاجرحق انتقال منافع واجاره این املاک را بدون اجازه موجر ندارد.

.
منابع:
.https://delta.ir

مالکی که مجاز به اجاره ملک خود نیست
top