• شرح مطلب
  • سایر مطالب
بسیار پیش آمده هنگام غذا خوردن مقداری غذا یا آب وارد نای شود، یا کودکی که با شیء کوچکی در دهان خود بازی می کند، راه تنفس اش با آن بند بیاید. در این شرایط ابتدا او را تشویق به سرفه کنید، سرش را به جلو خم کرده و آهسته با دست دیگر وسط کتف او پنج شش ضربه وارد کنید.
اگر راه تنفس باز نشد، پشت او ایستاده دو دست خود را دور شکم او بین ناف و جناغ سینه حلقه کنید و پنج مرتبه آرام به یکباره فشار وارد کرده و سپس رها کنید. اگر باز هم راه تنفس باز نشد ضربه زدن به پشت را ادامه دهید و همچنان فرد را تشویق به سرفه کنید.
اگر طفل زیر یک سال شما دچار انسداد راه تنفسی به وسیله جسم خارجی شد و قادر به گریه و سرفه نبود، فورا طفل را از قسمت پشت روی دست خود قرار دهید؛ طوری که سر او به طرف جلو خم باشد، محکم او را بگیرید تا از دستتان نیفتد. سپس با دست دیگر آرام به وسط پشتش، ناحیه بین دو استخوان کتف، به آرامی ده بار ضربه بزنید. سپس نوک انگشت خود را آرام در دهان او بچرخانید تا جسم خارج شده از نایش را از دهان او خارج کنید.
اگر با انگشت خود جسم خارجی را حس کردید مواظب باشید حرکت انگشت شما باعث فرورفتن مجدد آن به حلق کودک نشود.
اگر تنفس کودک برقرار نشد او را به پشت خوابانیده و ناحیه بین جناغ سینه او را با دو انگشت به آرامی فشار دهید. پنج مرتبه این حرکت را انجام دهید و دوباره دهان او را بررسی کنید، شاید جسم خارجی بیرون آمده باشد. د
ر صورتی که راه تنفس باز نشد به اورژانس زنگ بزنید و تا رسیدن نیرو کارهای خود را از ابتدا تکرار کنید.

.
منابع:
.https://www.behpu.com

کارت ویزیت مجازی آنلاین
آگهی های ثبت شده

کسب و کارها و مشاغل