• شرح مطلب
  • سایر مطالب

• بر روی همه سنگها میتوان عکس گذاشت.اما سنگهای براق جلوه عکس بهتر است و زیباتر نشان میدهد.با تجربه ای که افراد با تجربه دراین امر دارند بر روی سنگ گرانیت عکس جلوه بهتری دارد.

عکس روی سنگ مزار

برای حکاکی از دو روش استفاده میشود.

• یک روش سنتی که همان حکاکی با دست میباشد که شخص با دست خطوط نوشته شده را حک میکند و نوع دیگر توسط دستگاه سند بلاست و لیزر انجام میگردد که خطوطی که نمیتوان با دست حک کرد بصورتی خیلی دقیق تر انجام داد.

.
منابع:
.http://jamejamonline.ir
.https://www.alef.ir
.http://www.besooyedoost.com
.https://iranmazar.com
.http://namnak.com

عکس روی سنگ مزار
top