گیزمیز فعالیت خود در تلگرام را متوقف کرده است و دیگر فعالیتی در تلگرام ندارد

نکته: تمامی کانال های تلگرامی که مبادرت به فعالیت با نام «گیزمیز» کرده اند نه تنها به ما ارتباطی ندارند بلکه مشخصا در حال نقض حقوق برند گیزمیز میباشند که از مصادیق مجرمانه میباشد!!!