گیزمیز فعالیت خود در اینستاگرام را متوقف کرده است و دیگر فعالیتی در اینستاگرام ندارد

نکته: تمامی صفحات اینستاگرامی که مبادرت به فعالیت با نام «گیزمیز» کرده اند نه تنها به ما ارتباطی ندارند بلکه مشخصا در حال نقض حقوق برند گیزمیز میباشند که از مصادیق مجرمانه میباشد!!!