فعالیت گیزمیز کاملا به صورت آنلاین میباشد و به صورت فیزیکی ارائه خدمات ندارد