گیزمیز فعالیت خود در واتساپ را متوقف کرده است و دیگر فعالیتی در واتساپ ندارد

نکته: تمامی کانال های واتساپ که مبادرت به فعالیت با نام «گیزمیز» کرده اند نه تنها به ما ارتباطی ندارند بلکه مشخصا در حال نقض حقوق برند گیزمیز میباشند که از مصادیق مجرمانه میباشد!!!