گیزمیز فعالیت خود را  در بله متوقف کرده است و دیگر فعالیتی در بله ندارد

نکته: تمامی کانال های بله که مبادرت به فعالیت با نام «گیزمیز» کرده اند نه تنها به ما ارتباطی ندارند بلکه مشخصا در حال نقض حقوق برند گیزمیز میباشند که از مصادیق مجرمانه میباشد!!!