گیزمیز فعالیت خود را  در گپ متوقف کرده است و دیگر فعالیتی در گپ ندارد

نکته: تمامی کانال های گپ که مبادرت به فعالیت با نام «گیزمیز» کرده اند نه تنها به ما ارتباطی ندارند بلکه مشخصا در حال نقض حقوق برند گیزمیز میباشند که از مصادیق مجرمانه میباشد!!!