گیزمیز فعالیت خود را  در سروش متوقف کرده است و دیگر فعالیتی در سروش ندارد

نکته: تمامی کانال های سروش که مبادرت به فعالیت با نام «گیزمیز» کرده اند نه تنها به ما ارتباطی ندارند بلکه مشخصا در حال نقض حقوق برند گیزمیز میباشند که از مصادیق مجرمانه میباشد!!!