گل کتانی (نگهداری + پرورش)

نحوه پرورش نگهداری گل کتانی

گلدهی

گلریزان (حداکثر گلدهی) آن تا ۲ تا ۳ ماه طول کشیده و در طول تابستان گل میدهد.

نیازها

این گیاه به سرما مقاوم بوده و به نور فراوان خورشید، خاک با زه کشی خوب و غنی از مواد آلی نیاز دارد.

افزایش

کتانی با بذر زیاد می شود. انواع چندساله از طریق بذرکاری و یا تقسیم ریشه در بهار یا پائیز قابل افزایش هستند. هر سال شاخساره را در آخر فصل حذف می کنند و ریشه دوباره در سال بعد اندام هوایی و گل تولید میکند. گونه های یک ساله را میتوان به صورت مستقیم در اول بهار یا ضریور کشت کرد وسپس آن را تنک نمود. برخی رقم ها را در شهریور یا اسفند در شاسی سرد،خزانه گیری می کنند و سپس در بهار به زمین اصلی انتقال می دهند. البته کاشت مستقیم بهتر از نشاء کردن است چون انتقال گیاه مشکل بوده و اگر با موفقیت هم انجام شود گیاه حاصل ضعیف تر از گیاه کاشته شده در محل اصلی خواهد بود. بوته هایی که از بذر کاشت شده در پائیز به دست می آیند قوی و پر شاخه بوده و زودتر به گل می روند.منبع: سایت باغ شیشه ای

.
منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

- مطالب مرتبط -

«کاشت و پرورش گیاهان»

error: Alert: Content is protected !!