راهنمای جوراب داماد

⇠ اگر کت وشلوار دامادی که انتخاب کرده اید، سفید است، می بایست از جوراب سفید استفاده کنید.

⇠ برای سایر رنگ های کت و شلوار دامادی، یک جفت جوراب ساده مشکی کافی است.

⇠ ساق جوراب نیز باید بلند باشد تا وقتی که می نشینید یا پا روی پا می اندازید ساق پایتان دیده نشود.

.
منابع:
.http://namnak.com
.https://valimeh.com
.https://www.aroosisaz.com
.https://arooscity.com

error: Alert: Content is protected !!